Privacy Policy

บททั่วไป

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) เพื่อให้ท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์ รายละเอียด และ สิทธิตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ในการนี้ บริษัทฯได้แบ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

1) ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจและการตอบแบบสอบถาม รหัสสมาชิก เป็นต้น

2) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเสียงสนทนาผ่านคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต, เลขบัตรเดบิต, เลขบัญชีพร้อมเพย์

4) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เช่น รายละเอียดสินค้า หรือ บริการที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ข้อมูลธุรกรรมการสั่งซื้อ ข้อมูลธุรกรรมการชำระเงิน

5) ข้อมูลดิจิทัล และ ออนไลน์ เช่น ข้อมูลกิจกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการใช้บริการ ภาพถ่าย เลขที่ไอพี ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ประวัติการสนทนาในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น

      โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลก่อนยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ ทางอ้อมจากข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับหน่วยงานหรือบริษัทฯ ภายนอกที่เชื่อถือได้ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซด์ การสมัครเข้าร่วมกลุ่มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงการสมัครผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆที่เป็นบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่มีในบัจจุบันและอาจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เป็นต้น

 

 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะพิจารณาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

การลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบของบริษัทฯ และของหน่วยงานภายนอกซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่พ.ร.บ.หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดสิทธิเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว การกำหนด การกำหนดมาตรการ/ขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือ โดยไม่มีอำนาจ หรือโดยไม่ชอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯจะใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัยแล้วด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้อันเกิดจากเจ้าของข้อมูล ดังนี้ เจ้าของข้อมูล/ท่าน ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟแวร์ประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล และควรเก็บ User ID และ/หรือ Password ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (right of access)
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (right to rectification)
  • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (right to data portability) ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (right to erasure) เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  • สิทธิในการถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้
  • สิทธิในการขอคัดค้าน (right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
  • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน (right to lodge complaint)

การจัดการกับสิทธิของท่าน หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศ

หากท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิของท่าน หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือ โปรดติดต่อ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางปฎิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

บริษัทฯ จะทำการพิจรณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัทฯได้มีการดำเนินการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคล

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารเอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 22/19-20 ซอยบางนา-ตราด56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260  โทรศัพท์ 02-666-9229

อีเมล์: apccthai@apcc.co.th

 

LOGIN AS EXISTING CUSTOMER

REGISTER